Wermlandsheraldik > Adelsvapen > Hjärne

Adliga ätten Hjärnes vapen (från www.svenskadel.nu)

Sköld: i blått fält en balkvis ställd båt av guld med (tre gröna) påfågelfjädrar i bakstammen, mellan två av vågskuror bildade balkar av silver (strömmar) ("hvarmed bemärkes dhe af honom först upfundne mineral vatn här i rijket"), och ovan åtföljda av en sjuuddig stjärna av guld.
På hjälmen ett blått hjälmtäcke fodrat med guld och silver samt med hjälmbindel av guld, blått, silver och blått.
Hjälmprydnad: en stolpvis ställd äskulapstav ("en qvistig staaf") med blå orm mellan två rosenstjälkar med gröna blad, dexter med två rosor av silver och sinister med två röda rosor ("hvilket alt har sitt uthseende på medicinae och chymie studio") (FD)

 

Adliga ätten Hjärne från Värmland
Adlad 1689 Nr 1149

 

Enligt Adelskalendern är namet Hjärne förmodligen taget från sockennmanet Järnskog. Släkten kommer dock från den inte allt för avlägsna Älgå. Ingendera av kommunerna passade på att låna delar av vapnen till sina under 1900-talet antagna kommunvapen.

Äldste kände stamfadern hette Jon Torstensson i Fröbol. Den som först tog sig namnet Hjärne (Hiærne) var dennes son Erlandus Jonæ (1596-1654), kyrkoherde i Nyen och prost över Nöteborgska kretsen.


Urban Hjärne
(självporträtt)

Dennes son, Urban Hjärne (1641-1724), assessor i Bergskollegium och livmedikus adlades strax efter nyåret 1689 och behöll släktnamnet Hjärne.

Urban Hjärne har gjort sig mest ryktbar för att han var den som upptäckte Sveriges första hälsokälla, Medevi brunn.

 

Under 1700-talet upphöjdes landshövdingen och riksrådet Gustaf Adolf Hjärne (1715-1805) till både friherre (1762) och greve (1770), men introducerades aldrig i någon av värdigheterna.

Blasoneringen
Av adelsbrevets beskrivning av vapnet kan vi se att det utgår från ett redan befintligt vapen. Blasoneringen säger:

En blå skiöldh och dheruthi en bandevis stält båth af gull, på bakstammen me i fiädrar zirat, hvilket är det rätta gamla Hiärne vapnet...

Vad "Det rätta Hjärnevapnet" syftar på är lite kryptiskt. Kanske förde redan Hjärne ett borgerligt vapen som man i samband med adlandet byggde på med bilder som syftar på Urban Hjärnes dåd som medicinare. Blasoneringen fortsätter:

...men nu blifva på ömse sijdor om båten tillökte tvänne silfverfärgade strömmar, hvarmed bemärkas dhe af honom först upfundne mineral vatn här i rijket.

Det är alltså Hjärnes upptäckt av Medevi brunn man anspelar på i de två strömmarna av silver.

Adliga ätten Hjärnes vapen (ur Klingspors vapenbok)
Adliga ätten Hjärnes vapen ur Klingspors vapenbok

Sköldebrevets blasonering lyder i sin helhet:

[...] En blå skiöldh och dheruthi en bandevis stält båth af gull, på bakstammen me i fiädrar zirat, hvilket är det rätta gamla Hiärne vapnet, men nu blifva på ömse sijdor om båten tillökte tvänne silfverfärgade strömmar, hvarmed bemärkas dhe af honom först upfundne mineral vatn här i rijket. Öfverst i det vänstra hörnet af skölden står en siuuddad stierna af gull. Ofvan på skölden är en öppen tornerehielm, öfver hvilken emillan tvänne rosenstiälkar synes en blå orm, slingrande s sig kring om en qvistig staaf. På den högra rosenstiälken ähre tvänne hvijta och på den vänstra äfven så många röda roser, hvilket alt har sitt uthseende på medicinæ och chymiæ studio. Krantzen och löfvärket är af gull, sölfver och blått, hvart om annat förmängdt, aldeles som sielfva vapnet med sine rätte och egentelige färgor här hos tecknadt och afmåhlat står. [...] (RH)

Externa länkar

Om Hjärne på www.svenskadel.nu

Personakt för Urban Hjärne

Om Urban Hjärne på Projekt Runeberg

 

Wermlandsheraldik:

Rysk-finska Friherrliga
ätten Hjärne

Friherrliga ätten Hjärne

Grevliga ätten Hjärne

Järnskog

Älgå

 

Adliga ätten Hjärnes vapen (från www.riddarhuset.se)
Adliga ätten
Hjärnes vapen